- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem e-mail admin@cda.com.pl. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zidentyfikować Państwa tożsamość.

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (por. punkt III powyżej);


- prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);


- prawo do przenoszenia danych;


- mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;


- prawo ograniczenia przetwarzania danych


- prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali;


- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;


- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;


Przysługuje Państwu:


 9. Państwa uprawnienia


- Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania. Innymi słowy, decyzji nie podejmuje za nas oprogramowanie, które w sposób automatyczny analizowałoby czy oceniałoby Państwa dane. .


- Aby uniknąć ryzyka braku płatności ze strony naszych kontrahentów, możemy w niektórych przypadkach sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów w biurach informacji gospodarczej.


8. Pozostałe informacje


- Jeśli dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, to wskazujemy, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest potrzebne do zawarcia i wykonania umów lub prowadzenia działań marketingowych


- Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymujemy bezpośrednio od Państwa. Innym źródłem danych może być nasz kontrahent (np. dealer czy leasingodawca), strona internetowa lub publiczne rejestry np. CEIDG.


7. Źródło pochodzenia danych


- Po przeprowadzeniu poprawnie procedury, zostanie wysłany do Państwa e-mail  potwierdzający usunięcie danych osobowych.


- Procedura usunięcia danych osobowych wymaga zalogowanie się na własne konto na stronie www.sklepserwo.pl  i w zakładce dane osobowe, oznaczyć odpowiednie pole - usunięcie danych osobowych- oraz  wciśnięcie przycisku "Usuń Dane"


- Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy danych po zalogowaniu na "Moje konto" lub poprzez wysłanie e-mail  do administratora danych osobowych - admin@sklepserwo.pl


6. Usuniecie danych osobowych


- Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych spoza EOG (obszar obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W przypadku zamiaru udostępnienia Państwa danych poza EOG, zostanie Państwu przekazana stosowna informacja.


- W zakresie działań marketingowych do danych może mieć dostęp podmiot profesjonalny, który na nasze zlecenie i w naszym imieniu wysyła korespondencję pocztą lub faksem.


- Do danych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę IT, pomoc prawną, obsługę księgową i podatkową, oraz profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych.


- Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy.


- Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.


5. Komu są udostępnianie dane osobowe


- Dane do celów marketingowych będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw, cofną Państwo zgodę (jeśli dane przetwarzaliśmy na podstawie zgody), lub otrzymamy informację, że Państwa dane są nieaktualne, np. że nie prowadzą już Państwo działalności.


- Upływ okresu przechowywania danych do celów zawarcia i wykonania umowy, czy też wynikający z przepisów prawa, nie wyklucza możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.


- Dane w celu oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów, o ile takie dane w ogóle zostaną przez nas zebrane, będą przechowywane do momentu wywiązania się przez kontrahenta z jego zobowiązań.


- Dane do celów wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, np. Ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej.


- W przypadku gdy negocjowaliśmy z Państwem umowę, ale nie doszło do jej zawarcia, będziemy przechowywać dane osobowe przez 5 lat od daty ważności oferty.


- W przypadku zawarcia z Centrum Dystrybucji Automatyki Andrzej Czarnik umów, które są ze sobą powiązane (np. umowa nabycia urządzenia oraz umowa serwisu tego urządzenia), będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu upływu okresu przechowywania danych odnoszącego się do ostatniej z tych umów. Usunięcie danych dotyczących np. zakupu urządzenia, podczas gdy wykonywana jest umowa serwisu tego urządzenia, mogłoby utrudnić lub uniemożliwić świadczenie naszych usług.


- Dane do celów zawarcia i wykonania umowy, jak również dotyczące ewentualnych roszczeń, będziemy przetwarzać do momentu wykonania umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy, a także do 1 roku po upływie terminu przedawnienia (na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i oczekiwania na doręczenie pozwu przez sąd).


4. Okres przechowywania danych


- Po otrzymanie od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.


- Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


3. Prawo sprzeciwu


Przetwarzamy dane kandydatów do pracy, którzy wezmą udział w procesie rekrutacyjnym.


E. Kandydaci do pracy w Centrum Dystrybucji Automatyki Andrzej Czarnik


Przetwarzamy dane osób, które wypełniają formularze dostępne na naszej stronie www (np. formularz do kontaktu, formularz wypełniany podczas zamówienia, formularz rejestracji użytkownika w sklepie). Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie sklepu internetowego https://sklepserwo.pl/index.php?_route_=zasady-i-warunki oraz w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklepserwo.pl/index.php?_route_=polityka-prywatnosci


D. Osoby wypełniające formularze na stronie www


- wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


- ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);


- zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?


Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i faxu, adres e-mail oraz numer PESEL w przypadku konieczności wystawienia faktury) oraz historia kontaktów z Centrum Dystrybucji Automatyki Andrzej Czarnik


Jakie dane przetwarzamy?


C. Osoby, które nabywają nasze produkty lub usługi jako konsumenci


- w celach marketingowych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes). Jeśli określone działania marketingowe będą wymagać zgody wynikającej z odrębnych przepisów, działania te będziemy wykonywać na podstawie Państwa zgody.


- wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


- zawarcie i wykonanie umowy z naszym kontrahentem, którego są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);


Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?


Podstawowe dane identyfikacyjne i służbowe dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu i faxu, adres e-mail) oraz historia kontaktów z Centrum Dystrybucji Automatyki Andrzej Czarnik


Jakie dane przetwarzamy?


Pozostając w relacji biznesowej z kontrahentami, przetwarzamy dane ich pracowników lub przedstawicieli, koniecznie m.in. do bieżącego kontaktu i realizacji naszych obowiązków umownych.


B. Osoby, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów


- w celach marketingowych (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes). Jeśli określone działania marketingowe będą wymagać zgody wynikającej z odrębnych przepisów, działania te będziemy wykonywać na podstawie Państwa zgody.


- ocena wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, o ile zajdzie taka potrzeba (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);


- wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


- ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes);


- zawarcie i wykonanie umowy (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?


Dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, firma, numer NIP i REGON, numer telefonu i faxu, adres e-mail), historia zamówień i kontaktów z CDA Andrzej Czarnik, jak również dane dotyczące wiarygodności płatniczej kontrahenta (o ile zaistnieje potrzeba zebrania takich danych)


Jakie dane przetwarzamy?


Przetwarzamy dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, którzy są naszymi kontrahentami (klientami, dostawcami, usługodawcami) lub potencjalnymi kontrahentami.


A. Osoby fizyczne wpisane do CEIDG, które pozostają w relacji biznesowej z Centrum Dystrybucji Automatyki Andrzej Czarnik


2. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Centrum Dystrybucji Automatyki Andrzej Czarnik ul. Przemysłowa 19, 33-100 Tarnów, NIP: 873-169-59-72, REGON 1206344097 Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą: * poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 19, 33-100 Tarnów * drogą e-mailową admin@sklepserwo.pl * telefonicznie pod numerem: +48 507156140


1. Administrator danych osobowych


9. Prawa osób, których dane dotyczą


8. Pozostałe informacje


7. Źródło pochodzenia danych


6. Usuniecie danych osobowych


5. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Państwa dane?


4. Okres przechowywania danych


3. Prawo do sprzeciwu


2. Cele i podstawy przetwarzania


1. Administrator danych osobowych


Centrum Dystrybucji Automatyki Andrzej Czarnik, NIP: 873-169-59-72 REGON 120634097, przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).


Informacja o przetwarzanych danych osobowych - RODO

.

free to delivery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

DAYS FREE RETURNS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

CASH ON DELIVERY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit